Alapító Okirat

A PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirata

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

        1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítók tekintetében:

           1.1 Név: Hajnal Gyöngyi

           1.2 Anyja neve: Belinszky Ildikó

           1.3 Lakóhely/székhely: 6763 Szatymaz, II. körzet 192.

           1.4 Az alapítvány céljára rendelt vagyon:

                 100.000,- Ft, azaz Egyszáz-ezer forint készpénz, amely az Alapítvány CIB Banknál vezetett bankszámlájára került befizetésre.

        2. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az általános rendelkezések körében:

            2.1 Az alapítvány neve: PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány

            2.2 Az alapítvány székhelye: 6763 Szatymaz, II. körzet 192.

            2.3 Az alapítvány honlapjának címe: http://podif.org/

            2.4 Az alapítvány célja:

                  Célunk a Föld, mint Élő Bolygó természeti sokszínűségének megőrzése, gondozása, a növények és állatok létezéshez méltó életkörülményeinek megteremtése és ezek fenntartása oly módon, hogy az egyén felelősségérzetét és tudatosságát alakítsuk olyanná, hogy ezt önmaga végezhesse el. Mindehhez helyi, közösségi és globális szinten olyan programok és rendezvények szervezése a tevékenységünk egyik vonulata, amelyek rávilágítanak az egyes ember személyes döntéseinek következményeire, az élővilágra gyakorolt várt vagy nem várt hatásaira, így növelve az emberek környezettudatosságát, szerepvállalási igényét és képességét az Élővilág megmentésében. Az alapítvány céljainak elérése érdekében adományokat gyűjt, személyeket, intézményeket, közösségeket támogat, promóciós és reklám tevékenységet végez. Ezen túl kutatásokat végez, intézményeket hoz létre és működtet, rendezvényeket szervez, és kiemelt szerepet szán a közösség1ejlesztésnek. Együttműködik más közösségekkel és szervezetekkel, nemzeti a és globális szinten egyaránt.

            2.5 Az alapítvány tevékenysége:

                     2.5.1 Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

  Közhasznú tevékenység Közfeladat  Jogszabályhely 
1.) 

1) Az Alapítvány céljaival kapcsolatos nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.
2) Kulturális és környezeti értékek ápolása, bemutatása.
3) A lakosság egészséges életmódjának, környezettudatos szemléletmódjának javítását szolgáló célok támogatása.

Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés

1991. évi XX. tv a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű feladat- és hatásköreiről
120.§. a.) - b.) pontok

2.)

1) Az állatokkal szembeni megfelelő magatartást bemutató ismeretterjesztés.
2) Az állatok megfelelő tartási körülményeinek, az állatokkal kapcsolatos helyes bánásmód megismerésének elősegítése.
3) Az állatok megismerését, megismertetését szolgáló, az iskolai képzés keretébe illeszthető programok, előadások megtartása, támogatása.

Állatokkal kapcsolatos nevelés, oktatás, ismeretterjesztés

1998. évi XXVIII. tv az állatok védelméről és kíméletéről
43/A.§. 1.) - 3.) pont

3.)

1) Az egészségtudatosság és az egészséges életmód fejlesztésére képességfejlesztő és aktív fizikai sporttevékenység.
2) Elősegíti az egészséges életmód és a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtését.

Egészséges életmódra nevelés

2004. évi I. tv a sportról
49.§. c.) - e.) pontok

4.)

1) Az Alapítvány céljaival kapcsolatos természettudomány-ökológiai, társadalomtudományi, műszaki-technikai oktatás és ismeretterjesztés.
2) A környezetet veszélyeztető tevékenységek bemutatása.
3) A vészhelyzetek megelőzése és elhárítása alapkérdéseinek bemutatása.
4) Az egészséget befolyásoló környezeti hatások bemutatása.
5) A környezetvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek megismertetése.

Környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás, képzés

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
54.§ és 55.§.

                      2.5.2 Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

                      2.5.3 Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a http://podif.org internetes honlapján, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden  év május 31. napjáig a http://podif.org internetes honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

             2.6 Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

  1. Az alapító okirat - alapítók döntése szerint - választható rendelkezései az általános rendelkezések körében:

             3.1 Az alapítvány rövidített neve: PDF Alapítvány

  1. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan:

      4.1 Az ügyvezető szerv megnevezése: kuratórium.

             4.2 Az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve.

             4.3 A kuratórium feladatai különösen

                  4.3.1 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása,

                  4.3.2 az éves költségvetés elfogadása és

                  4.3.3 döntés kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról,

                  4.3.4 döntés az alapítványi vagyon felhasználásról.

             4.4 A kuratórium három tagból áll.

                  4.4.1 Elnök:

                           4.4.1.1 Neve: Kiss Anett

                           4.4.1.2 Lakóhelye: 6763 Szatymaz, II. körzet 192.

                           4.4.1.3 Anyja születési neve: Hajnal Gyöngyi.

                 4.4.2 Kuratóriumi tag:

                         4.4.2.1 Neve: Ágoston Réka

                         4.4.2.2 Lakóhelye: 6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 7/b 3/11.

                         4.4.2.3 Anyja születési neve: Fórizs Judit

               4.4.3 Kuratóriumi tag

                        4.4.3.1 Neve: Kis Anna Mária

                        4.4.3.2 Lakóhelye: 6763 Szatymaz, II. körzet Neszűrjhegyi kertsor 272.

                        4.4.3.3 Anyja születési neve: Sárközi Anna

          4.5 A kuratórium tagjainak tisztségének időtartalma - az alapítók döntése szerint -

              4.5.1 határozatlan időre szól.

          4.6 A kuratórium tagjainak tisztségének megszűnése

              4.6.1 a tag halálával

              4.6.2 lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével,

              4.6.3 határozott időre szóló kijelölés esetén - a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével,

              4.6.4 határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok valamelyikének kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévő időtartamára szól,

              4.6.5 a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,

              4.6.6 a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással.

          4.7 A kuratórium tagjainak díjazása tekintetében:

             4.7.1 ülésenként meghatározott összeg.

       5. Az alapító okirat kötelező rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében:

          5.1 A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

          5.2 A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

          5.3 A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

          5.4 Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

          5.5 A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.

          5.6 A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]

          5.7 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

                a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

                b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

                c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

                d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;

                e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

                f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

         5.8 A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

         5.9 A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.[Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]

               5.9.1 kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

     6. Az alapító okirat nem kötelező rendelkezése az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan - az alapítók döntése szerint - az alapítványhoz való csatlakozás visszautasításáról a kuratórium az 5.6. ponttól eltérően:

         6.1 a kuratóriumi tagok több mint felének igen szavazatával dönt.

     7. Az alapító okirat kötelező rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan.

         7.1 A kuratórium elnökének feladatai:

              7.1.1 a kuratórium ülésének összehívása,

              7.1.2 képviseli az alapítványt,

              7.1.3 intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel összhangban,

              7.1.4 kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,

              7.1.5 vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket.

         7.2 A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.    

      8. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával kapcsolatosan.

          8.1 Az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie.

          8.2 Rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint

               8.2.1 lehet csatlakozni.

               8.2.2 Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

          8.3 Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

          8.4 Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

          8.5 Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

          8.6 Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

          8.7 Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

          8.8 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

      9. Az alapító okirat kötelező rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében

          9.1 A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:

                9.1.1 általános és önálló.

    10. Az alapító okirat választható rendelkezése – az alapítók döntése szerint – az alapítvány megszűnése esetére

          10.1 A hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyon az alapítót illeti.

    11. Az alapító okirat egyéb kötelező rendelkezése

          11.1 az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat.

          11.2 nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.

    12. Összeférhetetlenségi szabályok

          12.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

                  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

                  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

                  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

                  Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

          12.2 Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

                  Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

          12.3 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

          12.4 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

                  a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

                  b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

                  c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

                  d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

                  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

 

   13. Az alapító okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése:

         13.1 az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont].

 

Ezt az Alapító Okiratot a Kuratórium 2018. október 29-én összehívott ülése elfogadta.

Kelt: Szatymaz, 2018. év október hó 29. napján

 

 

Hajnal Gyöngyi
Alapító

 

Az Alapítvány bejegyzéséről szóló végzés elérhető itt.

A bejegyző végzés jogerősítése elérhető itt.

Az Országos Bírósági Hivatlanál nyilvántartott Alapítványi adatok elérhetőek itt.